ON MARCH 26, 2021 – REOPEN THE MOSQUE FOR THE JUMAH PRAYER

26 MARS 2021 - RIHAPJA E XHAMISË PËR NAMAZIN E XHUMASË 

ON MARCH 26, 2021 - REOPEN THE MOSQUE FOR THE JUMAH PRAYER 

ON MARCH 26, 2021 – REOPEN THE MOSQUE FOR THE JUMAH PRAYER

As-salamu Alaykum,
Dear brothers and sisters,

AAICW will open for Jummah services on March 26, 2021.
COVID-19 Pandemic continues to spread in the State of Wisconsin and in our community. We respectfully ask that while you attend AAICW please follow all the guidelines posted, recommended by the AAIC, based on CDC protocols and other Scientific facts (CDC, John Hopkins, Fauci, etc.).

JUMAH STARTS AT 1:00 PM.

1. Please do not enter the Mosque earlier than 10 minutes before Jummah starts. If you come early, please stay in your vehicle until doors are open.

2. Please observe, read signs posted by the AAICW and we ask that you follow those protocols.

3. If you are sick please DO NOT come to the Mosque. Those 65 and older are at greater risk of COVID complications (CDC, John Hopkins, Fauci, others).

4. AAICW does not mandate Covid vaccine at this time, but for your protection it is strongly recommended by Scientists to get vaccinated. Covid-19 vaccines are highly effective protecting you from severe illness (CDC, Fauci, John Hopkins, and others).

5. Masks, social distancing are a MUST. Absolutely no one can enter AAICW premises without a mask. You must wear your mask at all times while inside the Mosque. No standing, gathering in groups. Smoking, standing outside the door is prohibited.

6. Please take ablution before you come to the Masjid. We will try to minimize the use of bathrooms.

7. The main social hall will be closed. No prayer in the social hall.

8. The month of Ramadan is approaching most likely in April 13. We will send another letter regarding Ramadan in the near future.

Brothers and Sisters, We ask that we follow these protocols for the safety of each other.

Asalamu Alaykum,

AAICW


 

26 MARS 2021 – RIHAPJA E XHAMISË PËR NAMAZIN E XHUMASË

Es-selamu alejkum,
Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë,

AAICW njofton se xhamia do të hapet për namazin e Xhumasë, më 26 mars 2021.

Pandemia COVID-19 vazhdon të përhapet në shtetin e Wisconsin-it dhe në komunitetin tonë. Ne kërkojmë nga ana juaj të respektoni masat, ndërkohë që merrni pjesë në AAICW.

Ju lutemi ndiqni të gjitha udhëzimet e postuara, të rekomanduara nga AAICW dhe të bazuara në protokollet CDC dhe fakte të tjera Shkencore (CDC, John Hopkins, Fauci , etj.).

XHUMAJA FILLON NË 1:00 PM.

1. Ju lutemi mos hyni në Xhami më herët se 10 minuta para se të fillojë Xhumaja. Nëse vini herët, ju lutemi qëndroni në automjetin tuaj derisa të hapen dyert.

2. Ju lutemi vëzhgoni dhe lexoni shenjat e postuara nga AAICW, dhe njëkohësisht ju kërkojmë që të ndiqni protokollet e duhura.

3. Nëse jeni i sëmurë, ju lutem MOS EJANI në Xhami. Moshat 65 vjeç e lart, janë në rrezik më të madh nga ndërlikimet e COVID-19 (CDC, John Hopkins, Fauci , të tjerë).

4. AAICW nuk siguron vaksinën Covid-19 në këtë kohë, por për mbrojtjen tuaj rekomandohet fuqishëm nga Shkencëtarët që të vaksinoheni. Vaksinat Covid-19 janë shumë efektive duke ju mbrojtur nga sëmundjet e rënda (CDC, Fauci , John Hopkins dhe të tjerët).

5. Maskat dhe distancimi shoqëror DUHEN patjetër. Absolutisht, askush nuk mund të hyjë në mjediset e AAICW pa maskë. Ju duhet të mbani maskën tuaj gjatë gjithë kohës kur jeni brenda në Xhami. Mos qëndroni në këmbë dhe të mbledhur në grupe. Ndalohet pirja e duhanit dhe qëndrimi jashtë derës.

6. Ju lutemi merrni abdes para se të vini në Xhami. Ne do të përpiqemi të minimizojmë përdorimin e banjove.

7. Salla kryesore e tubimeve të zakonshme do të mbyllet. Asnjë namaz nuk lejohet në sallën e tubimeve.

8. Muaji i Ramazanit po afrohet, me shumë gjasa fillon më 13 Prill 2021. Ne do t’ju dërgojmë një njoftim tjetër në lidhje me Ramazanin në një të ardhme të afërt.

Vëllezër dhe motra, Ne kërkojmë që të ndjekim këto protokolle për sigurinë e njëri-tjetrit.

As-Selamu alejkum,

AAICW

 

RIHAPJA E XHAMISË PËR NAMAZIN E XHUMASË – 26 MARS 2021